Skip to content

Trio Enterprise statistikk via Microsoft Power BI

Trio Enterprise har veldig mye statistikk og data tilgjengelig – kunsten blir etter hvert å kunne gjøre en automatisert fremstilling med ønskede tall. Her kan Microsoft PowerBI vise seg å være et godt verktøy!

De som kjenner Trio Enterprise vet at det finnes mange muligheter for å hente ut statistikk. Man finner tall på det meste i de mange rapporteringsalternativene som er tilgjengelig. Problemet i hverdagen er ofte at man må hente tall på forskjellige steder for å få frem de måltall man er på jakt etter. Dette kan være både tidkrevende og uoversiktlig og man kommer ofte i den situasjon at man ønsker en automatisert datauthenting og presentasjon av akkurat de tallene man ønsker. Her kan Microsoft PowerBI være et nyttig verktøy.

Microsoft PowerBI er et kraftig verktøy for å visualisere og sammenstille data for å kunne fokusere på de data man ønsker. Om man har kjennskap og eierskap til datagrunnlaget er dette et meget anvendelig system for å lage gode og spennende visualiseringer. Man kan også med enkelhet kunne ta med Power BI dataene ut til webtjenester og mobilklienter for å gi enkel tilgang til tallmaterialet.

Følgende video viser et lite eksempel på Power BI koblet opp mot Trio statistikken.

Microsoft PowerBI er også sterk på sammenstilling av data fra ulike kilder. I forhold til Trio så kunne det for eksempel vært interessant å sette samtalestatistikken opp mot salgstall for organisasjoner som driver med telefonsalg. Da har man straks andre måltall for å styre callsenterløsningen sin!

Bare for kuriositetens skyld har jeg her satt opp en tabell som viser antall samtaler i 2016 sammenstilt med gjennomsnittstemperaturen hentet fra målestasjonen på nærmeste flyplass. Ikke så store tallmengder i dette callsenteret, men vi ser kanskje en tendens til færre samtaler inn når det er varmt i luften.


Antall samtaler sammenstilt med temperatur

Her er et eksempel på statistikk basert på den geografiske informasjonen vi får inn gjennom Eniro integrasjonen i Trio. Denne gir som kjent riktig navn på innringer, men integrasjonen har også med seg fullverdig adresse på innringer. Dersom man tar vare på denne kan man her i PowerBI kunne lage seg rapporteringsverktøy som lister de stedene som genererer mest samtaler, hvilke tjenester disse stedene ringer inn til, hvilke køtider og samtaletider man har, når på døgnet de ringer fra de geografiske lokasjonene osv.

Enkelt eksempel på bruk adresseinformasjon sammen med samtaleinformasjon

Det er snart et år siden jeg startet å eksperimentere med Trio sine tall i PowerBI. Når jeg nå gjorde ferdig dette blog innlegget kom jeg frem til at det i bildet over også hadde vært interessant å ha med en graf for ukedager, samt en ny timeslicer. Disse ble raskt satt inn og da hadde jeg grafisk fremstilling også av dette i. Følgende bilde viser samtalene så langt i år (06.01.2017) hvor samtalene fra Kristiansund er markert. Ser da raskt at hovedtyngden av samtaler fra Kristiansund kommer tidlig på mandager. Slike trender kan da være med å styre hvor vi plasserer vårt personell på mandags morgener.

Nytt eksempel på adresseinformasjon sammen med ny timeslicer og graf for ukedager. Dette er fra webklienten.

Trio har kommet med mye ny funksjonalitet i sine statistikker de siste årene med mulighet for automatisk generering og utsending av favorittrapporter med mere. Jeg tror likevel etter å ha lekt med Trio tall i PowerBI at dette vil være utrolig spennende og givende for de som har virkelig interesse i å snu og vende på datamengdene for å få bedre innsikt i kundesenteret sitt. Når man i tillegg kan koble dette sammen med andre relevante datakilder har man et meget godt utgangspunkt til å styre sin business!

Published inPowerBITrio

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *